ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε01.02
ΕΚΔΟΣΗ: 1

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα της ουσιαστικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Σύστημα Διαχείρισης της PCDC Α.Ε. (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 ενσωματώνει στην ανάπτυξη του τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

Οι Πελάτες μας
Η ανώτατη διοίκηση της PCDC Α.Ε. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των πελατών της διασφαλίζοντας ότι:
– Θα επιδιώκει ενεργά την τήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την εξέλιξη της οποίας θα παρακολουθεί με σχετικούς δείκτες (KPIs).
–  Θα αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες, με σημαντικό κομμάτι R&D, επιδιώκοντας να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων και θα επιδιώκει την εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους.

Οι Άνθρωποι και οι Αξίες μας
Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνδυάζουν επίσης, τη βαθιά γνώση της αγοράς, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ενώ μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται ότι:
– Θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας.
– Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ενεργά να αναζητήσουν τα σχόλια των πελατών και να τα χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν ενεργά και μας βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Σύστημα και οι Διαδικασίες μας
Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 και για τον λόγο αυτό:
– Έχουμε καθορίσει στόχους σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία τους περιβάλλοντος οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, ποιοτικοί και ποσοτικοί και είναι ευθυγραμμισμένοι με το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού μας, το όραμα και τις αξίες μας.
– Δεσμευόμαστε για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων.
– Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
– Έχουμε καθιερώσει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης που παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της επιτήρησης διοχετεύονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και ότι οι βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης.
– Βελτιώνουμε συνεχώς το ενιαίο σύστημα διαχείρισης και αναθεωρούμε τις διαδικασίες μας έτσι ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές και συναφείς. Οι αναθεωρήσεις εξετάζουν τις επιδόσεις και παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους, προσδιορίζοντας περαιτέρω βελτιώσεις και νέους στόχους.

Οι Διευθυντές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις και επανεξετάζουν αυτή την Πολιτική σε ετήσια βάση.

Πέραμα 1/7/2021
Γιώργος Πέτσης
Διευθύνων Σύμβουλος