Από τις 18/10/2018, η Ελλάδα απέκτησε ένα ακόμη καθεστώς υπέρ του διαμετακομιστικού εμπορίου, αποτελώντας ίσως τον καλύτερο προορισμό των προϊόντων που φτάνουν από τρίτες χώρες και προωθούνται στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το εν λόγω καθεστώς (07), εταιρείες εισαγωγής εγγεγραμμένες στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ ή εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε χώρες εκτός ΕΕ αλλά έχουν γενική φορολογική εκπροσώπηση στην ΕΕ μπορούν να καταβάλλουν δασμούς εισαγωγής και να αναβάλλουν την καταβολή ΦΠΑ για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.