Άρθρο 1
Εμπορεύματα που κηρύσσονται αζήτητα – προθεσμίεςΕμπορεύματα που εκφορτώθηκαν και παραλήφθηκαν από την εταιρεία PCDC A.E και τοποθετήθηκαν
στους αποθηκευτικούς χώρους που διαχειρίζεται εντός της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά, εφόσον (α) ο
κύριος των εμπορευμάτων μέσα σ’ ένα δίμηνο από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αποθήκη
της PCDC A.E δεν εμφανισθεί για παραλαβή και δεν έχει καταθέσει παραστατικό με το οποίο να
προσδίδει στα εμπορεύματα νέο τελωνειακό προορισμό, ή (β) ο κύριος των εμπορευμάτων δεν εξοφλεί
εμπροθέσμως τα τιμολόγια της PCDC A.E που αφορούν σε αποθηκευτικά δικαιώματα για συνεχόμενο
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ή (γ) ο κύριος των εμπορευμάτων δηλώνει εγγράφως ότι τα
εγκαταλείπει, κηρύσσονται αζήτητα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της PCDCA.E, μετά από πάροδο
ενός μηνός από την ημερομηνία έγγραφης προειδοποίησης του κυρίου των εμπορευμάτων από την
PCDC A.E. ή την ημερομηνία της δήλωσης του κυρίου των εμπορευμάτων περί εγκατάλειψής τους και
μετά από εισήγηση του Αρμόδιου Διευθυντή της PCDC A.E.
Στην περίπτωση εγκατάλειψης κατά τα ως άνω οριζόμενα ο κύριος των εμπορευμάτων πρέπει να
καταβάλει στην PCDC A.E όλα τα οφειλόμενα αποθηκευτικά δικαιώματα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
που ενδεχόμενα ήθελε δημιουργηθεί στην PCDC A.E ως συνέπεια της εγκατάλειψης των εμπορευμάτων
ή της συνδρομής κάποιων εκ των λοιπών προϋποθέσεων κήρυξης τους ως «αζητήτων» όπως ορίζονται
παραπάνω.

Άρθρο 2
Καταστάσεις και πρωτόκολλα αζήτητων
Ο αρμόδιος υπάλληλος της PCDC A.E. που εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης των εμπορευμάτων που
εξακολουθούν να παραμένουν στους χώρους αποθήκευσης της PCDC Α.Ε, μετά από την πάροδο δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την PCDC A.E. και εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες
στο άρθρο 1 του παρόντος προϋποθέσεις κήρυξης των εμπορευμάτων ως αζητήτων υποβάλει στο
αρμόδιο τμήμα, κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα εμπορεύματα του άρθρου 1.
Η πιο πάνω δίμηνη προθεσμία είναι ενδεικτική και δεν ασκεί καμία επίδραση στη νομιμότητα
είσπραξης των αντίστοιχων αποθηκευτικών και λοιπών δικαιωμάτων της PCDC Α.Ε για το πέραν της
προθεσμίας αυτής διάστημα.
Οι καταστάσεις των αζήτητων επαληθεύονται με τα σχετικά παραστατικά και στη συνέχεια
συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα αζήτητων. Στο κάθε πρωτόκολλο που εκδίδεται επισυνάπτεται
αντίγραφο χρεωστικού σημειώματος για τα δικαιώματα που οφείλονται στην PCDC ΑΕ.
Τα πρωτόκολλα αζήτητων περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα στοιχεία του οικείου πρωτοκόλλου, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την ορθή είσπραξη των δικαιωμάτων της PCDC ΑΕ. Εκδίδονται σε 3
αντίγραφα κατά αριθμό καταχώρησης στην λογιστική αποθήκης (ΑΚΛΑ) και φορτωτική και αριθμούνται
με αύξοντα αριθμό για κάθε οικονομική χρήση. Ένα αντίγραφο παραδίδεται στο Τελωνείο Ελέγχου.
Τα εμπορεύματα μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου
επαληθεύονται από την αρμόδια επιτροπή όπως παρακάτω.

Άρθρο 3
Επιτροπή και πράξη επαλήθευσης
Εμπορεύματα για τα οποία εκδόθηκε πρωτόκολλο αζητήτων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαληθεύονται
από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον υπεύθυνο διαχείρισης εμπορευμάτων, τον Διευθυντή
της αποθήκης και από ένα διοικητικό υπάλληλο που ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της PCDC ΑΕ . Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
Όπου κατά την κρίση της επιτροπής είναι αναγκαία η γνώμη ειδικού (Τεχνικού, Χημικού ή άλλου) για να
διαπιστωθεί το είδος του εμπορεύματος, η ιδιότητα, η χρήση και η κατάσταση του, θα μετέχει και
τέταρτο μέλος που θα ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Ανάλογα με το εμπόρευμά θα ορίζεται και η
κατηγορία του πτυχίου του τεχνικού υπαλλήλου. Επιτρέπεται η συγκρότηση περισσότερων της μίας
Επιτροπής, όταν οι επαληθεύσεις είναι πολλές.
Εμπορεύματα ομοειδή σε μεγάλες ποσότητες ή ογκώδη επαληθεύονται από την Επιτροπή ως προς το
βάρος ή και το ποσό κατά τη παράδοσή τους. Αν υπάρχει διαφορά σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
δηλωθεί πάνω από 10% συντάσσεται πράξη που δικαιολογεί την διαφορά αυτή.
Με πράξη της Επιτροπής επαλήθευσης που συντάσσεται στο πρωτόκολλο αζήτητων βεβαιώνεται η
ταυτότητα των στοιχείων των εμπορευμάτων, η κατάσταση των μέσων συσκευασίας αυτού και το
μεικτό βάρος. Επίσης, περιγράφεται το περιεχόμενο που έχουν τα κόλλα, το είδος και η ποσότητα, η
κατάσταση του εμπορεύματος και διαπιστώνεται το καθαρό βάρος του περιεχομένου, αν αυτό
επιβάλλεται.
Μετά το τέλος της επαλήθευσης υπογράφεται το πρακτικό της σχετικής πράξης από όλα τα μέλη της
Επιτροπής. Ένα αντίγραφο παραμένει στην διαχείριση και το πρωτότυπο υποβάλλεται αυθημερόν από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο τμήμα Αζήτητων μαζί με όλα τα έγγραφα και μικρά δείγματα
εμπορευμάτων όπου αυτό είναι απαραίτητο και δυνατό.

Άρθρο 4
Διακήρυξη – Εκποίηση εμπορευμάτων
Μετά τη συμπλήρωση των διατυπώσεων του προηγούμενου άρθρου ο Διευθύνων Σύμβουλος της PCDC
ΑΕ εκδίδει εντός 20 ημερών διακήρυξη για την εκποίηση των αζήτητων με πλειοδοτική δημοπρασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στη διακήρυξη αναφέρεται η τιμή εκκίνησης, τα
στοιχεία των εμπορευμάτων που εκποιούνται, ο τόπος και χρόνος της δημοπρασίας.
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της
δημοπρασίας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες . Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον
τελευταίο πλειοδότη ή τον κύριο του εμπορεύματος, σε περίπτωση παραλαβής του από τον ίδιο μετά
την κήρυξή του ως αζήτητου.
Αντίγραφο της διακήρυξης πρέπει να τοιχοκολληθεί έξω από την αίθουσα όπου γίνεται η δημοπρασία.
Αντίγραφο της διακήρυξης πρέπει να αποσταλεί προς τοιχοκόλληση στο ΕΒΕΑ το Εμπορικό
Επιμελητήριο Πειραιά στον Δήμο Περάματος στο Οικονομικό Επιμελητήριο, στην Ένωση Ναυτικών
Πρακτόρων, στο Σύλλογο Εκτελωνιστών, στην Διεύθυνση του 3ου Τελωνείου Πειραιά και όπου αλλού
κριθεί σκόπιμο.

Άρθρο 5
Κατάσταση Εμπορευμάτων – Υποχρεώσεις Ενδιαφερομένων
Τα αζήτητα εμπορεύματα εκποιούνται, όπως αυτά αναγράφονται στην πράξη επαλήθευσης και στην
κατάσταση που βρίσκονται κατά τον χρόνο της εκποίησης τους («όπως είναι και ευρίσκονται»). Η PCDC
ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα και την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα
εκποιηθέντα εμπορεύματα, ούτε για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους και της ιδιότητας τους,
δεδομένου ότι η ευθύνη της περιορίζεται στη σωστή αποθήκευση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει
γνώση της πράξης επαλήθευσης και να εξετάσει τα εμπορεύματα στους χώρους αποθήκευσης κατά το
τελευταίο πενθήμερο πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.
Για τα αζήτητα εμπορεύματα που αφορούν σε προσωπικά είδη, συνεπώς αγνώστου περιεχομένου,
απαιτείται αίτηση στο τελωνείο για την αποσφράγισή τους, παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.
Αζήτητα εμπορεύματα που εκποιούνται και είναι υποκείμενα σε δασμούς, φόρους, τέλη και
δικαιώματα του Δημοσίου, παραδίδονται μόνο με την κατάθεση και την ολοκλήρωση των σχετικών
Τελωνειακών παραστατικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τα εμπορεύματα που κηρύχθηκαν
αζήτητα, εκπλειστηριάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και κατακυρώθηκαν σε πλειοδότη,
εάν ο πλειοδότης δεν ορίσει νέο τελωνειακό προορισμό θα πρέπει να καταβάλει τις δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις στο αρμόδιο Τελωνείο και αφού προσκομίσει τα σχετικά εξοφλητικά έγγραφα θα
μπορέσει να παραλάβει τα εμπορεύματα που του κατακυρώθηκαν. Επίσης καταβάλλονται τα
αποθηκευτικά δικαιώματα που οφείλονται στη PCDC ΑΕ από την ημέρα της κοινοποίησης της σχετικής
απόφασης κατακυρώσεως της δημοπρασίας μέχρι την ημέρα παραλαβής του εμπορεύματος, σύμφωνα
με το ισχύον τιμολόγιο αποθηκευτικών δικαιωμάτων.
Στις εκποιήσεις των αζήτητων εμπορευμάτων έχουν εφαρμογή όλες οι σχετικές διατάξεις περί
απαγορεύσεων και περιορισμού εισαγωγών.

Άρθρο 6
Τιμή Εκκίνησης
Η τιμή εκκίνησης για κάθε εμπόρευμα καθορίζεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης βάσει έρευνας και
βάσει των αποθηκευτικών και άλλων δικαιωμάτων και τυχόν λοιπών εξόδων που οφείλονται μέχρι την
ημερομηνία εκποίησης.
Κατ’ εξαίρεση, η τιμή για εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων, μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της PCDC ΑΕ.
Η τιμή εκκίνησης μπορεί να μειώνεται διαδοχικά και μέχρι δύο κατ’ ανώτατο όριο επαναληπτικές
δημοπρασίες κατά το ποσοστό 30% της αμέσως προηγούμενης δημοπρασίας , εφόσον δεν υπάρχει
καμία προσφορά.

Άρθρο 7
Συμμετοχή στις δημοπρασίες
Στις δημοπρασίες εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο. Εξαιρούνται οι κύριοι των εμπορευμάτων και όσοι έχουν εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς την PCDC.
Η PCDC ΑΕ μπορεί να συμμετέχει στις δημοπρασίες εκποίησης αζήτητων, δια της Διευθύνσεως
Προμηθειών της ύστερα από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της δημοπρασίας, ο εκάστοτε
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρέχει εγγυοδοσία ίση με το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης
καταθέτοντας στο αρμόδιο τμήμα της PCDC ΑΕ εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή εκδόσεως του
σε διαταγή PCDC γι αυτόν τον σκοπό, η οποία και θα του επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση
κατακυρώσεως σε άλλον πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακυρώσεως σε αυτόν, εάν είναι εγγυητική
επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων, εάν είναι επιταγή, το ποσόν της
θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.

Άρθρο 8
Επιτροπή- Πρακτικό Εκποίησης
Η δημοπρασία για την εκποίηση των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται με σφραγισμένες προσφορές, τις
οποίες οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σε επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της PCDC ΑΕ
και ισάριθμους αναπληρωτές του και εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, το οποίο θα καθορίζεται
στη διακήρυξη. Η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της PCDC ΑΕ ενώ με την
ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
Μετά το πέρας της ώρας που ορίσθηκε για την κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών, η Επιτροπή
τις αποσφραγίζει, εξετάζει και συγκρίνει τις προσφορές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει
δημόσια τα στοιχεία του πλειοδότη , καθώς και το ύψος της τιμής που προσέφερε.
Για κάθε εμπόρευμά που δημοπρατείται, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τα στοιχεία του πλειοδότη
που αναδείχθηκε και την τιμή που προσφέρθηκε από αυτόν.
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Ο πλειοδότης προσυπογράφει το πρακτικό εκποίησης και οφείλει να καταθέσει αμέσως επιταγή
εκδόσεως του ίση με το ¼ τουλάχιστον της προσφοράς του ή ολόκληρο το ποσό αυτής. Στο πρακτικό
σημειώνεται ο αριθμός του γραμματίου είσπραξης που εκδόθηκε και τα στοιχεία της επιταγής.
Αν ο πλειοδότης δεν καταθέσει την παραπάνω επιταγή και δεν εμφανισθεί μέσα σε 5 ημέρες για την
υπογραφή του πρακτικού εκποίησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του κανονισμού και ο
πλειοδότης αυτός αποκλείεται από τον αναπλειστηριασμό.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφοράς στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Εάν προ της καταβολής του πλειστηριάσματος εμφανισθεί ο κύριος του εμπορεύματος και ζητήσει την
παραλαβή του, η δημοπρασία θεωρείται άκυρη και ενεργούνται οι σχετικές διατυπώσεις για τον
προορισμό του εμπορεύματος που ζήτησε. Στην περίπτωση αυτή ο εμφανισθείς κύριος οφείλει να
προκαταβάλει όλα τα έξοδα της PCDC ΑΕ τόσο για την προετοιμασία της δημοπρασίας, όσο και για την
μέχρι τότε φύλαξη των εμπορευμάτων, καθώς και όλα τα τυχόν αποδεδειγμένα έξοδα του πλειοδότη
για την συμμετοχή του στην δημοπρασία.

Άρθρο 9
Αποτέλεσμα δημοπρασίας – Κατακύρωση- Βεβαίωση
Το πρακτικό εκποίησης με όλα τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
PCDC ΑΕ ο οποίος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της
δημοπρασίας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αποτέλεσμά της.
Η εγκριτική απόφαση κοινοποιείται με τοιχοκόλληση στο χώρο της δημοπρασίας μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας,
υποχρεούται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης να
καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος , καθώς και τη δαπάνη για τη δημοσίευση των
διακηρύξεων.
Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία ο πλειοδότης δεν καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο του
εκπλειστηριάσματος, η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει χωρίς άλλο υπέρ της PCDC ΑΕ και
γίνεται αναπλειστηριασμός χωρίς συμψηφισμό αυτής με το αποτέλεσμα του αναπλειστηριάσματος. Τα
αζήτητα εμπορεύματα που εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού πρέπει να
παραλαμβάνονται από τον πλειοδότη μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται στην προκήρυξη. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, πρέπει όμως να
υποβληθεί πριν περάσει ο χρόνος που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αν περάσουν οι παραπάνω
προθεσμίες χωρίς να παραληφθούν, τα εμπορεύματα θεωρούνται πάλι αζήτητα και ακολουθεί νέα
εκποίηση. Το εκπλειστηρίασμα που έχει καταβληθεί καταπίπτει υπέρ της PCDC ΑΕ.
Για τα εύφλεκτα και επικίνδυνα αζήτητα εμπορεύματα, ο χρόνος παραλαβής μειώνεται σε δέκα (10)
ημέρες από την ημέρα της τοιχοκόλλησης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Με εισήγηση της επιτροπής δημοπρασίας και σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντα Συμβούλου, με βάση
προϋπάρχοντα στοιχεία, αποκλείεται της δημοπρασίας ο εκ συστήματος ασυνεπής προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό αυτό.

Άρθρο 10
Αναπλειστηριασμός
Ο αναπλειστηριασμός μπορεί να γίνεται με πράξη του Διευθύνοντος συμβούλου της PCDC ΑΕ μετά από
σχετική εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή μέσα σε ένα (1) το αργότερο μήνα από την ημερομηνία που
έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας. Σχετική ανακοίνωση πρέπει να τοιχοκολληθεί έξω από την
αίθουσα δημοπρασιών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία και η ημερομηνία του
αναπλειστηριασμού.
Κατά τον αναπλειστηριασμό το εμπόρευμα κατακυρώνεται από την επιτροπή στον τελευταίο πλειοδότη
με την προϋπόθεση ότι η τιμή που προσέφερε είναι ίση με το 50% τουλάχιστον της τιμής της
προηγούμενης κατακύρωσης. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ολόκληρο μετά το τέλος του
αναπλειστηριασμού χωρίς να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 9.
Σε περίπτωση που δεν προσφερθεί καμία τιμή ή αυτή που προσφέρθηκε είναι μικρότερη από το 50%
της προηγούμενης κατακύρωσης, ο αναπλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ένα (1) μήνα το αργότερο.
Αν και μετά την επανάληψη δεν υπάρξει προσφορά ίση με το 40% τουλάχιστον της αρχικής
κατακύρωσης, τότε επιδιώκεται από την PCDC ΑΕ η είσπραξη της διαφοράς που υπάρχει μμεταξύ αυτής
και εκείνης που αρχικά επιτεύχθηκε από εκείνον σε βάρος του οποίου έγινε ο αναπλειστηριασμός με τα
νόμιμα προβλεπόμενα μέσα.
Μετά από αυτή την περίπτωση, το εμπόρευμα μπορεί να διατεθεί ελεύθερα από την PCDC ΑΕ, κατά την
κρίση της.

Άρθρο 11
Καταβολή εκπλειστηριάσματος – Αδυναμία παραλαβής εμπορεύματος
Κάθε καταβολή του εκπλειστηριάσματος γίνεται στο ταμείο της PCDC ΑΕ με έκδοση του αποδεικτικού
είσπραξης, αντίγραφο του οποίου τοποθετείται μαζί με τα σχετικά παραστατικά της δημοπρασίας στο
φάκελο του εμπορεύματος που εκποιήθηκε.
Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του εμπορεύματος, επειδή οι απαγορευτικές διατάξεις εισαγωγής
που ισχύουν δεν επιτρέπουν την χορήγηση άδειας από την αρμόδια Αρχή, το εκπλειστηρίασμα
επιστρέφεται στον δικαιούχο χωρίς καμία ευθύνη της PCDC ΑΕ. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος
υποβάλλει αίτηση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία κατακύρωσης, στην οποία
επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της παραπάνω Αρχής. Για τις περαιτέρω
ενέργειες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού αυτού.
Μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που ο πλειοδότης αγοραστής παρέλαβε το εμπόρευμα ο
φάκελος που έχει εξοφληθεί παραδίδεται στη Οικονομική Διεύθυνση της PCDC ΑΕ η οποία προβαίνει
στην τακτοποίηση της κάθε μορφής δικαιωμάτων της εταιρείας που οφείλονται από το εμπόρευμα που
εκποιήθηκε.
Αν η Οικονομική Διεύθυνση κατά την εκκαθάριση των δικαιωμάτων διαπιστώσει ότι το
εκπλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, δεν επαρκεί για να καλύψει στο ακέραιο όλα όσα οφείλονται από
το εμπόρευμα που εκποιήθηκε, μειώνει, μέχρι του ποσού αυτού τα αποθηκευτικά δικαιώματα, τα
οποία πρέπει να εισπραχθούν και εκδίδει τα κατά τον νόμο παραστατικά.
Αφού γίνει η εκκαθάριση των δικαιωμάτων, οι φάκελοι επιστρέφονται στο τμήμα Αζήτητων της PCDC
ΑΕ για φύλαξη.

Άρθρο 12
Μεταβίβαση κυριότητας αζήτητου που εκποιήθηκε
Με την πλήρη εξόφληση του εκπλειστηριάσματος θα πραγματοποιείται η μεταβίβαση της κυριότητας
του αζήτητου εμπορεύματος, το οποίο εκποιήθηκε, με αίτηση του πλειοδότη, η οποία συνοδεύεται από
το σχετικό επίσημο τιμολόγιο της PCDC που αναφέρει την τιμή πλειστηριασμού και το ποσό για τα
έξοδα διενέργειας του πλειστηριασμού στον πλειοδότη.

Άρθρο 13
Ενέργειες του κυρίου του εμπορεύματος
Ο κύριος του εμπορεύματος που εκποιήθηκε ως αζήτητο, δικαιούται κατ’ εξαίρεση, να ζητήσει την
παραλαβή του και μετά από την κατά το άρθρο 9 κοινοποίηση της κατακύρωσης στον τελευταίο
πλειοδότη, εφόσον δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το εκπλειστηρίασμα, πριν όμως την παραλαβή και
όταν συντρέχουν και οι δύο παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:
Α) να προσκομίσει τους τίτλους κυριότητας και
Β) να εξοφλήσει όλα τα δικαιώματα που οφείλονται στην PCDC ΑΕ μαζί με την δαπάνη δημοσίευσης
των σχετικών διακηρύξεων.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της δημοπρασίας ατονεί από μόνη της, χωρίς κανένα δικαίωμα για
αποζημίωση αυτού υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, η δε προκαταβολή που είχε καταβάλει του
επιστρέφεται.
Το παραπάνω δικαίωμα του κυρίου του εμπορεύματος αποκλείεται, εάν ο τελευταίος πλειοδότης έχει
καταβάλει ολόκληρο το ποσό του εκπλειστηριάσματος, πριν από την υποβολή της αίτησης του.

Άρθρο 14
Εμπορεύματα που δεν εκποιούνται
Αζήτητα εμπορεύματα που δεν έγινε δυνατή εκποίηση τους, σε τρεις (3) δημοπρασίες, περιέρχονται με
πράξη του Διευθύνοντα Συμβούλου στην κυριότητα της εταιρείας και διατίθενται κατά το άρθρο 10 του
Κανονισμού.
Κατ’ εξαίρεση, δεν θα εκπλειστηριάζονται αλλά θα δύνανται να επανεξαχθούν με κόστος και ευθύνη
του κυρίου του εμπορεύματος ή να καταστρέφονται, με απόφαση της Επιτροπής Αζήτητων στην οποία
ορίζεται και η Επιτροπή που θα διενεργήσει την καταστροφή καθώς και οι σχετικές διαδικασίες,
εμπορεύματα τα οποία είναι προδήλως χωρίς εμπορική αξία, ή αυτή είναι μηδαμινή, ή υπόκεινται σε
αλλοίωση ή καθίστανται επικίνδυνα προς ανάλωση ή δεν δίδεται άδεια εισαγωγής τους στην
Επικράτεια από τις αρμόδιες αρχές ή ασυσκεύαστα ή χύδην ή σε κατάψυξη και δεν είναι δυνατή η
διάθεσή τους για την κάλυψη των δικαιωμάτων της PCDC ΑΕ. Μετά την παρέλευση διμήνου από την
παραλαβή τους από τη PCDC A.E. ή πριν την παρέλευση αυτού, εφόσον ζητηθεί από τον κύριο των
εμπορευμάτων και κατόπιν έγγραφης γνωμοδότησης επιτροπής που συγκροτείται από την αρμόδιο
Διευθυντή, μέλη της επιτροπής και εκπρόσωπο του πρακτορείου, καλείται εγγράφως ο κύριος των
εμπορευμάτων να παραλάβει τα προς καταστροφή εμπορεύματα. Η έλλειψη παρουσίας εκπροσώπου
του κυρίου των εμπορευμάτων, εφόσον έχει προσηκόντως κληθεί, δεν αποτελεί κώλυμα για την
διαδικασία καταστροφής. Για κάθε εμπόρευμα που κρίνεται προς καταστροφή, ο κύριος των
εμπορευμάτων επιβαρύνεται με τα αναλογούντα αποθηκευτικά δικαιώματα για χρονικό διάστημα έως
ενός μηνός. Εάν το πρακτορείο/παραλήπτης εντός 20 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του δεν
προβεί στην παραλαβή των προς καταστροφή εμπορευμάτων, η εταιρεία ενεργεί για την καταστροφή
τους και ο κύριος των εμπορευμάτων επιβαρύνεται με αποθηκευτικά δικαιώματα, τα έξοδα
καταστροφής και τα λοιπά δικαιώματα.
Ειδικά όταν πρόκειται για βρώσιμα είδη, αποφαίνεται για το εάν είναι κατάλληλα ή όχι για
χρησιμοποίηση η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου.
Στη περίπτωση φορτίων που έχουν κηρυχτεί ως αζήτητα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αλλά δεν
μπορούν να εκπλειστηριαστούν ούτε να καταστραφούν (συγκεκριμένα χημικά, ραδιενεργά, λιπάσματα),
οι κύριοι των εμπορευμάτων οφείλουν να μεριμνήσουν για την παραλαβή ή επανεξαγωγή τους,
ειδάλλως η PCDC A.E. θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την απομάκρυνσή τους από τον χώρο
της και την ασφαλή διαχείρισή τους (π.χ. υγειονομική ταφή) με έξοδα του κυρίου των εμπορευμάτων

Άρθρο 15
Εμπορεύματα που εγκαταλείπονται
Ο κύριος οποιουδήποτε εμπορεύματος μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι το εγκαταλείπει με
ταυτόχρονη κατάθεση των σχετικών τίτλων κυριότητας. Στην περίπτωση αυτή το εμπόρευμα εκποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Ο κύριος που εγκαταλείπει το εμπόρευμα του οφείλει να καταβάλει τα δικαιώματα της PCDC ΑΕ για το
μέχρι την ημέρα της εγκατάλειψης χρονικό διάστημα.
Εάν το εμπόρευμα που εγκαταλείπεται ή μέρος αυτού αποτελείται από βρώσιμα ή άλλα είδη, για τα
οποία υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσής τους, ο κύριος αυτού πρέπει να καταθέσει στην PCDC ΑΕ σχετικό
Πιστοποιητικό Δημόσιας υπηρεσίας και να αναφέρει στην γραπτή αίτησή του τα αίτια της
εγκατάλειψης, η δε αρμόδια Διεύθυνση της PCDC ΑΕ να προβεί στην άμεση εκποίηση του.
Εάν η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 13 κρίνει ότι τα εμπορεύματα που εγκαταλείφθηκαν ή μέρος
αυτών είναι ακατάλληλα για βρώση ή επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, διατάσσεται η καταστροφή
τους ενώ ο κύριος αυτών οφείλει να καταβάλει στην PCDC ΑΕ τα έξοδα καταστροφής.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός ακυρώνει όποιον προηγούμενο κανονισμό και έχει ισχύ από 01/11/2017.