1. Home
 2. /
 3. Ελεύθερη Ζώνη

Ελεύθερη Ζώνη

Οι Ελεύθερες Ζώνες είναι ειδικές περιοχές, συνήθως κοντά σε λιμένες ή αερολιμένες, εντος των οποίων επιτρέπεται  η αποθήκευση εισαγόμενων εμπορευμάτων υπό ευνοϊκούς τελωνειακούς όρους. Κατά την παραμονή των εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, ο εισαγωγικός δασμός, ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αναστέλλονται στα εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως ότου τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή άλλο τελωνειακό καθεστώς.

H PCDC λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της εντός της Ελεύθερης Ζώνης του λιμανιού του Πειραιά, διασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά φορολογικά και τελωνειακά οφέλη στους πελάτες της. Η δυνατότητα χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή των φορτίων, σε συνδυασμό με τα ειδικά φορολογικά και δασμολογικά Καθεστώτα,  οδηγούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορτίων με το μικρότερο δυνατό κόστος και στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

Πλεονεκτήματα Ελεύθερης Ζώνης

Η Ελεύθερη Ζώνη, μέσω των ειδικών φορολογικών και τελωνειακών καθεστώτων, προσφέρει:

 • Δυνατότητα άμεσης εκκένωσης εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής στην PCDC χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις και χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης ή των εισαγωγικών δασμών κατά την εισαγωγή, μέχρι να δρομολογηθεί ο τελικός τους προορισμός
 • Βελτιωμένη διαχείριση ταμειακών ροών με την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ.
 • Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
 • Καλύτερη ευελιξία στην επιλογή προορισμών για τα προϊόντα
 • Απλουστευμένες διαδικασίες που ελαχιστοποιούν το χρόνο και κόστος συναλλαγών

Ειδικά Φορολογικά και Τελωνειακά Καθεστώτα

 • Με το Τελωνειακό Καθεστώς 42 θεσπίζεται μια απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών αγαθών χωρίς την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά με την καταβολή του ΦΠΑ στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, με το Καθεστώς 42 προβλέπεται:
  • Η Εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες χωρίς απόδοση ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
  • Το ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα προορισμού κατά την πώληση
  • Πρόκειται για ενδοκοινοτική συναλλαγή που παρακολουθείται από τις Αρχές μέχρι την απόδοση ΦΠΑ
  • Θεσπίζονται απλοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες για τον εισαγωγέα εφόσον:
   • Φέρει ο ίδιος ή ο έμμεσος αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα Πιστοποίηση κατά AEO
   • η αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος γίνεται κατ’ εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών

Το Καθεστώς VAT Deferment & Reverse απευθύνεται κυρίως σε ομίλους εταιρειών και επιτρέπει τη θέση εμπορευμάτων σε  ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Το συγκεκριμένο Καθεστώς προβλέπει την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για πωλήσεις εντός της χώρας  για το 10% επί του συνολικού διακινούμενου τζίρου.

Η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ μεταφέρεται από τον προμηθευτή στον τελικό αγοραστή των εμπορευμάτων στη χώρα στην οποία καταναλώνονται τα εμπορεύματα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Φέρει ο ίδιος ή ο έμμεσος αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα πιστοποίηση κατά AEO
 • Όριο ετήσιου κύκλου εργασιών (€ 100εκ.)
 • Ιστορικό Συμμόρφωσης με τις τελωνειακές απαιτήσεις

Σύμφωνα με το εν λόγω καθεστώς (07), παρέχεται η δυνατότητα θέσης μη κοινοτικων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με την καταβολή των εισαγωγικών δασμών  και την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Επιπλέον επιτρέπεται η  απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ κατά την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

Τα εμπορεύματα μπορούν να διατηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής των χώρων αυτών  φέρει πιστοποίηση κατά AEO-C and AEO-S.

Το Καθεστώς παρέχει ευελιξία ως προς την διαχείριση του ΦΠΑ ως εξής:

 • Σε περίπτωση πώλησης αγαθών εντός της Ελλάδας, ο αντίστοιχος ΦΠΑ καταβάλλεται τη στιγμή που τα εμπορεύματα εξέρχονται από την αποθήκη στον τελικό καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής εξαιρείται επίσης από τον ΦΠΑ
 • Σε περίπτωση ενδοκοινοτικού εμπορίου, εφαρμόζονται οι κοινοτικές φορολογικές διατάξεις σχετικά με την αναβολή του ΦΠΑ (VIES κ.λπ.)
 • Σε περίπτωση εξαγωγής αγαθών, δεν οφείλεται ΦΠΑ

Όσον αφορά τα εγχώρια αγαθά, το καθεστώς έχει άμεση εφαρμογή για παραδόσεις φορτίων (π.χ. για τις προμήθειες των πλοίων, για τα γεωργικά προϊόντα κλπ.) στις Ελεύθερες Ζώνες και δεν απαιτείται η μεταβατική περίοδος προσαρμογής που προβλέπεται για εγκαταστάσεις εκτός των Ελεύθερων Ζωνών.

Η εθνική νομοθεσία (ΠΟΛ 1026/2016) περί Αναστολής του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, έχει σκοπό την ενίσχυση του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας των Ελεύθερων Ζωνών, στους χώρους των οποίων επιτρέπεται η αποθήκευση εγχώριων εμπορευμάτων με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Εγχώρια εμπορεύματα τα οποία παραδίδονται σε Ελεύθερη Ζώνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

H PCDC ως διαχειριστής της Ελεύθερης Ζώνης, μπορεί να θεωρεί Δελτίο Εισόδου  Εγχώριων  Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη το οποίο επέχει θέση απαλλακτικού ΦΠΑ κατά την είσοδο των φορτίων σε αυτήν, μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, η οποία επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο την πρόσβαση, ο οποίος πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις.