ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 01 / 2019 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ∆ιακήρυξη Νο.    01/2019 

Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση αζητήτων εµπορευµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνηµµένες  καταστάσεις.

Η δηµοπρασία µε αριθµό ∆ιακήρυξης 01/2019 θα γίνει στις 19/04/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα «∆ηµοπρασιών» στον 1o όροφο του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C A.E στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραµα, Τ.Κ 18863. 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση µέ το 10%  του  ποσού  της  τιµής  εκκίνησης  καταβάλλοντας  εγγυητική  επιστολή  ή  επιταγή  σε   διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άµεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται µε την παράδοση των εµπορευµάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το   πλειστηρίασµα.

Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν µη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ηµέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και µέχρι την προηγούµενη µέρα από την δηµοπρασία.

Η επίδειξη των αζήτητων εµπορευµάτων γίνεται από τις 12/04/2019 έως 18/04/2019 και ώρες 10:00 ως 12:00.

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισµένες στις 19/04/2019 από ώρα 12:00 εως 15:30.

Η αποσφράγιση όλων των κατατιθέμενων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα     γίνει στις 19/04/2019 και ώρα  16:00.

Οι πλειοδότες των εµπορευµάτων πρέπει να παραλάβουν τα εµπορεύµατα µέσα σε 20 ηµέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δηµοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εµπορεύµατα παραλαµβάνονται σε 10 ηµέρες.

Τα εµπορεύµατα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράµπα της αποθήκης την ηµέρα του πλειστηριασµού. Σε περίπτωση µη παραλαβής την ηµέρα του πλειστηριασµού, απο την επόµενη ηµέρα επιβαρύνονται µε αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό  µέτρο/ηµέρα.

 

Πέραµα 29 Μαρτίου 2019

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων ΑΕ (PCDC   Α.Ε.)

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 1.00 PX B2016004434 695.20 € 4,000.00
2 ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ 3.00 PX B2016000574 1,824.90 € 9,800.00
3 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 9.00 PX B2016011910 261.00 € 504.00
4 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2.00 PX B2017010891 490.00 € 440.00
5 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 1.00 PX B2017010892 294.00 € 675.00
6 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 3.00 PX B2017006621 1000 € 500.00