Η PCDC Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχική 31/03/2021) για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις.
Η δημοπρασία με αριθμό Διακήρυξης 2/2021 θα γίνει στις 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της P.C.D.C Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας, υποχρεούται να παρέχουν εγγυοδοσία ίση μέ το 10% του ποσού της τιμής εκκίνησης καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή ή επιταγή σε διαταγή «PCDC ΑΕ» , η οποία θα επιστραφεί άμεσα σε περίπτωση κατακύρωσης σε άλλο πλειοδότη, ενώ σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται με την παράδοση των εμπορευμάτων και εάν είναι επιταγή το ποσό θα αφαιρείται από το πλειστηρίασμα.
Η PCDC Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους, την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, το οποίο οφείλει να εξετάσει ο αγοραστής κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην διακήρυξη και μέχρι την προηγούμενη μέρα από την δημοπρασία.
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/04/2021 έως 16/04/2021 και ώρες 10:00 π.μ ως 12:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 19/04/2021 από ώρα 10:00 π.μ εως 13:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 19/04/2021 και ώρα 13:30 μ.μ.
Οι πλειοδότες των εμπορευμάτων πρέπει να παραλάβουν τα εμπορεύματα μέσα σε 20 ημέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης της δημοπρασίας. Τα εύφλεκτα και επικίνδυνα εμπορεύματα παραλαμβάνονται σε 10 ημέρες.
Τα εμπορεύματα που εκπλειστηριάζονται παραδίδονται στη ράμπα της αποθήκης την ημέρα του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση μη παραλαβής την ημέρα του πλειστηριασμού, απο την επόμενη ημέρα επιβαρύνονται με αποθηκευτικά κόστη €0,5/κυβικό μέτρο/ημέρα.

Πέραμα 7 Απριλίου 2021
Κέντρο διαχείρισης & διανομής εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ (PCDC Α.Ε.)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΛΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000331 24 287.50 €
2 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002231 3 176.40 €
3 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003298 1 233.10 €
4 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001281 2 181.20 €
5 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 2 ΠΑΛΕΤΕΣ B2020002049 80 201.60 €
6 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002055 2 45.36 €
7 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020001917 1 185.22 €
8 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2019003575 1126 2,668.05 €
9 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020000477 1 567.00 €
10 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002857 2 447.30 €
11 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003207 2 660.24 €
12 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002856 9 137.34 €
13 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003206 1 567.00 €
14 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002706 2 627.48 €
15 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003266 4 33.29 €
16 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002713 43 242.55 €
17 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020002714 6 302.40 €
18 ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 1 ΠΑΛΕΤΑ B2020003265 3 58.59 €