Δήλωση Πολιτική ποιότητας

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της PCDC ΑΕ (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER),   έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα των αρχών διασφάλισης ποιότητας, συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμορφούμενες πάντα με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται. Επίσης θεωρούν ευθύνη και υποχρέωση τους να εφαρμόζουν τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος όπου και όποτε είναι απαραίτητο.

Το Σύστημα Διαχείρισης της PCDC ΑΕ (PIRAEUS CONSOLIDATION & DISTRIBUTION CENTER), πέρα από τις ανεπτυγμένες διαδικασίες και οδηγίες του προτύπου ISO 9001:2015,  ενσωματώνει στην ανάπτυξη του τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

 

Οι πελάτες μας

Η ανώτατη διοίκηση της PCDC Α.Ε. δεσμεύεται για την ικανοποίηση των πελατών της διασφαλίζοντας ότι:

  • Θα επιδιώκει ενεργά την τήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών την εξέλιξη της οποίας θα παρακολουθεί με σχετικούς δείκτες (KPIs).
  • Θα αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες, με σημαντικό κομμάτι R&D, επιδιώκοντας να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς με έμφαση στη διευκόλυνση του εμπορίου και της διακίνησης εμπορευμάτων.
  • Θα επιδιώκει την εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους.
  • Θα εντοπίζει συνεχώς τις ευκαιρίες και τις απειλές, λαμβάνοντας εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για την εκμετάλλευση / αντιμετώπισή τους.

Οι άνθρωποι και οι αξίες μας

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία, υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων. Συνδυάζουν επίσης, τη βαθιά γνώση της αγοράς, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ενώ μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών της εταιρείας, για τον λόγο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται οτι :

  • Θα παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ενεργά να αναζητήσουν τα σχόλια των πελατών και να τα χρησιμοποιήσουν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι υπάλληλοί μας συμμετέχουν ενεργά και μας βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Σύστημα Ποιότητας και οι Διαδικασίες μας

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις του EN ISO 9001: 2015, για τον λόγο αυτό:

  • Έχουμε καθορίσει επιχειρησιακούς στόχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, ευθυγραμμισμένοι με τη δήλωση της εταιρείας μας για το όραμα και τις αξίες μας.
  • Έχουμε καθιερώσει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και επιτήρησης που παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες για την επίτευξη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και της επιτήρησης διοχετεύονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα και ότι οι βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνονται στο σύστημα διαχείρισης.
  • Προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα διαχείρισης και να αναθεωρούμε τις πολιτικές και τα συστήματα μας έτσι ώστε να παραμένουν αποτελεσματικά και συναφή. Οι αναθεωρήσεις εξετάζουν τις επιδόσεις που σχετίζονται με την ικανοποίηση του πελάτη και την ανατροφοδότηση και παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με τους επιχειρηματικούς μας στόχους, προσδιορίζοντας περαιτέρω βελτιώσεις και νέους στόχους.

Οι Διευθυντές υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις και επανεξετάζουν αυτή την Πολιτική σε ετήσια βάση.

 

Πέραμα 27/9/2018

Γιώργος  Πέτσης

Διευθύνων Σύμβουλος